Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası

Osmanlı’nın İlim ve Fikir Dünyası Geleceğe Aktarılıyor

Zeytinburnu Belediyesi’nden bir eser daha. Belediye kültür yayınları 2016 yılında ev sahipliği yaptığı “Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası” konulu sempozyumun tebliğlerini “Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikri Eserler)” adlı kitaba dönüştürdü.

Dünya kütüphanelerine kaynak sayılacak nitelikte eserler ortaya koyan Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 2016 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi iş birliğiyle üçüncüsünü düzenledikleri “Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası” konulu sempozyum tebliğlerini, “Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikri Eserler)” adlı kitapta yayın hayatına kazandırdı. 17’nci yüzyıldaki Osmanlı ilim ve fikir dünyasını konu edinen kitap toplam 597 sayfadan oluşuyor.

Prof. Dr. Hidayet Aydar ve Ali Fikri Yavuz’un editörlüğünü yaptıkları “Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikri Eserler)” adlı kitap, Prof. Dr. Erol Özvar, Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur, Prof. Dr. Fuat Aydın, Doç. Dr. Süleyman Kaya, Doç. Dr. Mehmet Kalaycı, Yrd. Doç. Dr. Berat Açıl, Yrd. Doç. Dr. Şükrü Maden, Yrd. Doç. Dr. Harun Kuşlu, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz, Yrd. Doç. Dr. İrfan İnce, Öğr. Gör. Dr. Elif Tokay, Dr. Kadir Ayaz, Arş. Gör. Mustafa Celil Altuntaş, Arş. Gör. Gülsüm Korkmazer, Doktor adayı Recep Arpa, Doktor adayı Yılmaz Şentürk ve Doktor adayı Kübra Şenel’in araştırmaları sonucu ortaya çıkan tebliğlerden oluşuyor.

Kitabiyat, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Tasavvuf ve Mezhepler Tarihi, Dinler Tarihi, Mantık ve Felsefe bölümlerinden oluşan kitap, www.zeytinburnu.istanbul/Kultur-Yayinlari adresinden de ücretsiz olarak okurların erişimine sunuldu.

17. yüzyıldaki Osmanlı ilim ve fikir dünyasının derinlemesine analiz edildiği kitapta; Osmanlı Dünyasında Yazma Eser Üretkenliği, On Yedinci Yüzyıl İstanbul’unda Âlim ve Kitap İlişkisi: Cârullah Efendi Örneği, 17. Asır Osmanlı Tefsir Hareketine Panoramik Bakış, Osmanlı 17. Yüzyılında Sûfî Müfessir Abdülhay Celvetî ve Fetih Sûresi Tefsiri, Osmanlı Halkının ‘Muteber’ Kitapları: Tibyân Tefsiri Örneği, Köprülülerin Şam, Mısır ve Hicâz Ulemâsı ile Münâsebetlerinin Osmanlı Hadis Çalışmalarına Yansıması (İcâzet ve Kütüphane), Süyûtî’nin el-Câmi‘u’s-Sağîr’inin Osmanlı Hadis Eğitimindeki Yeri, Kadızâdeliler-Sivâsiler Çatışmasının Hadis Şerhlerindeki Tezahürleri (Bidâatü’l-Vâizîn ve Mecâlisü’l-Ebrâr), 17. Yüzyıl Osmanlı Fıkıhçılarının Nevazile Yönelik Fıkhî Argümantasyonu (Mehmed Fıkhî el-Aynî ve Risâletü’d-Duhân ve’l-Kahve Örneği), 17. Yüzyılın Büyük Şeyhülİslâmı Zekeriyazâde Yahya Efendi’nin İlmî Kişiliği ve Osmanlı Hukukuna Bazı Katkıları, Dinde Tasfiyeci Zihniyetin 17. Yüzyıldaki Temsilcisi: Kadızâdeliler, Birgivî Mirasının Toplumsal ve Metinsel Taşıyıcıları: Kadızâdeliler ve Etrafındaki Ulema, 17. Yüzyıl Tasavvuf Şiirinde Vahdet/Tevhid: Hüdâyî, Mısrî ve Abdülahad-ı Nûrî Örneği, Kara Halil’in Fenârî Haşiyesi’nde Formel Mantık Konularının Ele Alınışı, Siyâlkûtî’nin Zihnî Varlık Tasavvuru, Bir 17. Yüzyıl İhtida Anlatısı: Bir Atinalı Mühtedî, Bir Osmanlı Kadısı, 17. Yüzyıl Hıristiyan Arap-Süryani Literatürüne Bir Bakış: Konular ve Tartışmaları yer alıyor.

İnternet adresinden ücretsiz olarak okurların erişimine sunulan “Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikri Eserler) kitabına Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları’ndan da ulaşılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.